ტერპ მაგნიტი MAGNET TRAP

მისამართი:
თეირანი, რესალატის გზატკეცილი, ბანი ჰაშემის ქ., მირ ჰაშემიანის ხეივანი

ტელფაქსი:

+98 2126304005 – 8

Მობილურის ნომერი :

+989121280153
+989126473199
+989129408478

Სოციალური ქსელები :

whatsapp +989911459902
Telegram +989911459902

ელ :

datco.dadyar@gmail.com
datco.ir@yahoo.com
datcomag@gmail.com